Kushtet e përgjithshme të përdorimit të faqes së internetit www.JobConnector.de (kushtet e përdorimit)

Data e përditësimit të fundit: 21/10/2020

A. Pjesa e përgjithshme

1 Fushëveprimi; Pranimi dhe modifikimi i Kushteve të Përdorimit; Gjatësia e kohës

mire se erdhet ne www.Job-connectors.de. Këto kushte përdorimi rregullojnë përdorimin e faqes së internetit dhe shërbimet e ofruara në këtë faqe interneti.

Për shërbimin e aplikimit online zbatohen kushte shtesë.

Duke u regjistruar në faqen tonë të internetit ose duke rënë dakord ndryshe me këto kushte përdorimi, krijohet një marrëdhënie përkatëse përdorimi për shërbimet e ofruara në faqen e internetit. Kjo marrëdhënie përdorimi i nënshtrohet këtyre Kushteve të Përdorimit.

Këto kushte përdorimi zbatohen për kohëzgjatjen e marrëdhënies së përdoruesit. JOBCONNECTOR rezervon të drejtën për të bërë ndryshime të arsyeshme në pjesët jo thelbësore të këtyre Kushteve të Përdorimit. Këto ndryshime do t'i komunikohen përdoruesit me shkrim ose me e-mail si pjesë e një letre njoftimi. Ndryshimet e përcaktuara në letrën e njoftimit konsiderohen të miratuara nëse përdoruesi nuk i kundërshton ato në formë teksti, dmth. e-mail është i mjaftueshëm. JOBCONNECTOR do të tregojë në mënyrë specifike këtë pasojë në letrën e njoftimit. Kundërshtimi i përdoruesit duhet të merret nga JOBCONNECTOR brenda gjashtë (6) javësh pas marrjes së letrës së njoftimit. Marrëdhënia e përdoruesit mund të ndërpritet në çdo kohë nga secila palë pa dhënë arsye.

2. Zotësia juridike

Faqja e internetit dhe të gjitha shërbimet e lidhura ju vihen në dispozicion me kusht që të jeni të zotët juridikë (veçanërisht të moshës madhore) dhe të jeni në gjendje të lidhni marrëveshje ligjërisht të detyrueshme sipas ligjit gjerman. Faqja e internetit nuk është e disponueshme për të miturit. Nëse jeni i mitur, mos e përdorni këtë faqe interneti.

3. Shërbimet JOBCONNECTOR

Faqja e internetit ju ofron informacione ku mund të merrni informacione për punësimin dhe karrierën. Përveç kësaj, veçori të tjera mund të përfshihen gjithashtu në faqen e internetit, si bloget, formularët, një zonë për përcaktimin e të dhënave personale dhe preferencat e marketingut, ndër të tjera.

JOBCONNECTOR gjithashtu shfaq shpalljet e punës për punë me palë të treta në faqen e tij të internetit, të cilat mund t'i shikoni dhe aplikoni pa pagesë. Përdorimi juaj i faqes në internet nuk krijon një marrëdhënie pune, marrëdhënie agjencie punësimi, marrëdhënie ndërmjetësimi ose marrëdhënie përfaqësuesi shitjesh, partneritet ose partneritet sipas ligjit civil ose një marrëdhënie të ngjashme midis jush dhe JOBCONNECTOR.

Ju jeni në dijeni dhe e pranoni atë JOBCONNECTOR

 1. nuk garanton ose premton se ju do të merrni ndonjë pozicion të ofruar përmes Uebsajtit;
 2. nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për çdo ofertë pune, kontrolle punësimi, vendime për punësim dhe për punësimin aktual të/nga palët e treta; dhe
 3. nuk është punëdhënësi juaj.

Në asnjë rrethanë shpalljet e punës në faqen e internetit nuk duhet të kuptohen si një ofertë konkrete për një kontratë pune ose një rekomandim për një punë specifike ose për punësimin e një punëkërkuesi të caktuar.

4. Qasja në të dhënat

Nëse merrni të dhëna aksesi (p.sh. fjalëkalimin, ID-në e përdoruesit) nga ne për shërbime të caktuara në faqen e internetit ose nëse është e nevojshme që ju të përcaktoni të dhëna të tilla aksesi, zbatohen sa vijon:

Duhet të siguroheni që të dhënat e aksesit të mos jenë të aksesueshme nga palët e treta të paautorizuara. Ju duhet të përdorni vetëm shërbimet JOBCONNECTOR që janë të aksesueshme nëpërmjet të dhënave tuaja të aksesit personalisht dhe nuk mund t'u jepni palëve të treta akses në të dhënat e aksesit ose t'i bëni ato të aksesueshme në ndonjë mënyrë tjetër. Nëse viheni në dijeni se të dhënat e aksesit u janë bërë të njohura palëve të treta të paautorizuara dhe/ose që palët e treta të paautorizuara kanë përdorur të dhënat tuaja të aksesit, ju jeni të detyruar të na informoni menjëherë.

Ju jeni përgjegjës ndaj JOBCONNECTOR për keqpërdorimin e të dhënave tuaja të aksesit, përveç nëse nuk jeni të paktën përgjegjës për keqpërdorimin nga neglizhenca.

5. Pronësia Intelektuale, Leja e Përdorimit të Faqes

I gjithë materiali i përmbajtur dhe/ose i ofruar në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në materialin dhe dizajnin grafik, dokumentacionin, tekstin, imazhet, zërin, materialin video dhe audio, veprat artistike, softuerin dhe kodet HTML (së bashku "Material") është pronë ekskluzive. të JOBCONNECTOR ose mbajtësve të të drejtave përkatëse. Të gjitha të drejtat e autorit, bazat e të dhënave, marka tregtare, dizajni dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në Material i përkasin JOBCONNECTOR ose mbajtësve përkatës të të drejtave.

JOBCONNECTOR ju jep sipas këtyre Kushteve të Përdorimit, për kohëzgjatjen e marrëdhënies së përdoruesit, një të drejtë joekskluzive, të patransferueshme, jo të nënlicensueshme, për të parë, shkarkuar përkohësisht ose për të përdorur një kopje të materialit të disponueshëm në këtë faqe interneti vetëm për përdorimi personal jo-tregtar i juaj ose i organizatës suaj Dubliko përgjithmonë për përdorimin tuaj privat. Nuk ju jepet asnjë e drejtë tjetër e asnjë lloji në Material përveç të drejtave të përdorimit të dhëna shprehimisht këtu. Në veçanti, nëse nuk parashikohet ndryshe në këto Kushte Përdorimi, ju mundeni, pa pëlqimin paraprak me shkrim të JOBCONNECTOR

 1. mos përdorni, kopjoni, modifikoni, shfaqni publikisht (veçanërisht bëjeni të disponueshme për publikun), fshini, shpërndani, shkarkoni, ruani, riprodhoni, transmetoni, publikoni, shesim, rishisni, merrni me qira ose krijoni vepra të prejardhura të materialit ose materialit
 2. për të mos përdorur materialin në faqe të tjera interneti ose media të tjera, p.sh. mjedise rrjeti, pa pëlqimin paraprak me shkrim të JOBCONNECTOR, ose
 3. hiqni ose ndryshoni çdo njoftim për të drejtën e autorit ose të drejta të tjera pronësie të përfshira në material.

Të gjithë emrat tregtarë, markat dhe logot ("Markat") të riprodhuara në këtë faqe interneti janë pronë ekskluzive e JOBCONNECTOR dhe mbajtësve përkatës të të drejtave. Ju nuk mund t'i përdorni Markat në asnjë mënyrë pa lejen paraprake me shkrim të JOBCONNECTOR dhe/ose mbajtësve përkatës të të drejtave.

Me këtë ju na jepni një të drejtë joekskluzive, të pakufizuar gjeografikisht, të transferueshme dhe të nënlicensueshme për të përdorur përmbajtjen e postuar nga ju ose në emrin tuaj, për aq sa kjo është e nevojshme për funksionimin e duhur të faqes në internet dhe/ose për ofrimin e shërbimeve të ofruara aty.

Ju jeni përgjegjës për të siguruar që keni të gjitha të drejtat e kërkuara për të postuar, ruajtur dhe/ose transmetuar përmbajtjen përkatëse në ose nëpërmjet sajtit të internetit dhe për dhënien e mësipërme të të drejtave.

6. Ndalimet e Përgjithshme

Si pjesë e përdorimit tuaj të faqes së internetit dhe përveç nëse parashikohet ndryshe në këto Kushte të Përdorimit, ju ndalohet të:

 1. shkel ligjet në fuqi, urdhrat zyrtarë ose rregulloret e tjera në fuqi;
 2. cenojnë të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë por pa u kufizuar në patentat, të drejtat e autorit ose markat tregtare, të drejtat e sekretit tregtar dhe/ose të drejtat e privatësisë;
 3. Postoni, ruani dhe/ose transmetoni përmbajtje që shkel lit.

  1. dhe ose
  2. të dhunuara dhe/ose janë të natyrës pornografike, të rrezikshme për të rinjtë, raciste dhe/ose diskriminuese;
 4. të anashkalojë ose të përpiqet të anashkalojë masat e sigurisë të faqes në internet;
 5. përdorni çdo pajisje, proces ose mekanizëm për të monitoruar, shkarkuar, kërkuar ose për të fituar akses të paautorizuar në faqen e internetit ose në ndonjë material në faqen e internetit, për shembull me anë të motorëve të kërkimit si merimangat ose robotët, përveç me pëlqimin paraprak me shkrim të JOBCONNECTOR;
 6. fitoni ose përpiquni të fitoni akses në çdo llogari ose hyrje të palëve të treta.

7. Fusha e Përdorimit dhe Përgjegjësia

Ju gjithashtu pranoni që nuk do ta përdorni faqen vetëm për të identifikuar mundësitë e punësimit, për të gjetur informacione për karrierën ose për të përdorur faqen në përputhje me këto Kushte të Përdorimit.

Jeni të vetëdijshëm se duhet të përdorni mundësitë e punës, materialet dhe informacionet e tjera në këtë faqe interneti me përgjegjësinë tuaj, dhe veçanërisht të kontrolloni në mënyrë të pavarur shpalljet e punës për përfitimin e tyre për ju.

8. Informacioni që jepni si përdorues

Me këtë faqe interneti, Robert Half ju ofron një forum ku mund të mësoni për mundësitë e punësimit dhe karrierës. Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë përpara se të na jepni ndonjë informacion personal (si emri, adresa e shtëpisë, numri i telefonit dhe adresa e emailit, etj.).

Ju pranoni që faqja jonë e internetit është thjesht një forum pasiv për përdoruesit për të mësuar rreth punësimit dhe mundësive të karrierës.

Robert Half mund të fshijë të dhënat e transmetuara nga përdoruesi që shkel këto Kushte të Përdorimit.

9. Privatësia

Informacioni se si ne i përpunojmë të dhënat personale që ju jepni kur përdorni ose hyni në faqen tonë të internetit mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave. 

Lidhje me përmbajtjen e palëve të treta

Faqja e internetit mund të përmbajë lidhje, të tilla si të ashtuquajturat hiperlidhje ose butona, për faqet e internetit të palëve të treta ("Uebsajtet e lidhura"). JOBCONNECTOR nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura dhe nuk e pranon përmbajtjen e lidhur si të vetën.

Ekzistenca e një lidhjeje në çdo sajt të lidhur në sit nuk nënkupton që JOBCONNECTOR ka ndonjë marrëdhënie me operatorin e sajtit të lidhur ose që JOBCONNECTOR miraton përmbajtjen e sajtit të lidhur në çfarëdo mënyre. JOBCONNECTOR siguron lidhjen me faqet e internetit të lidhura vetëm për përdorimin tuaj. Përdorimi është në rrezikun tuaj.

11. Disponueshmëria dhe defektet në shërbim

Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë gjithmonë të disponueshme në versionin aktual në momentin e përdorimit.

Një disponueshmëri e caktuar e faqes në internet ose saktësia e saj nuk është e garantuar.

12. Përgjegjësia

Pretendimet nga përdoruesi për dëmshpërblime janë të përjashtuara. Përjashtohen nga kjo pretendimet për dëme nga përdoruesi që rezultojnë nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve, shëndetit ose nga shkelja e detyrimeve thelbësore kontraktuale (detyrimet kryesore) si dhe përgjegjësia për dëme të tjera që bazohen në një shkelje të qëllimshme ose të rëndë të pakujdesshme të detyrës. nga JOBCONNECTOR, përfaqësuesit e tij ligjorë ose agjentët zëvendësues. Detyrimet kontraktuale të rëndësishme janë ato, përmbushja e të cilave është e nevojshme për të arritur objektivin e kontratës.

Në rast të shkeljes së detyrimeve thelbësore kontraktuale, JOBCONNECTOR është përgjegjës vetëm për dëmin tipik kontraktual, të parashikueshëm nëse ky është shkaktuar thjesht nga pakujdesia, përveç rastit kur përdoruesi ka të bëjë me pretendimet për dëme që vijnë nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve ose shëndetit.

Kufizimet e paragrafëve 1 dhe 2 të kësaj klauzole 12 (përgjegjësi) zbatohen edhe në favor të përfaqësuesve ligjorë dhe agjentëve zëvendësues të JOBCONNECTOR nëse pretendohen drejtpërdrejt kundër tyre.

Kufizimet e përgjegjësisë që rrjedhin nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij seksioni 12 (përgjegjësi) nuk zbatohen nëse JOBCONNECTOR ka fshehur me mashtrim defektin ose ka marrë një garanci për cilësinë e një artikulli. E njëjta gjë vlen nëse JOBCONNECTOR dhe përdoruesi kanë arritur një marrëveshje për natyrën e një artikulli. Dispozitat e Aktit të Përgjegjësisë së Produkteve mbeten të paprekura.

13. Ndryshimet dhe Ndërprerja e Shërbimeve

JOBCONNECTOR ka të drejtën, sipas gjykimit të tij, të modifikojë, përmirësojë dhe/ose ndërpresë faqen e internetit dhe çdo shërbim të ofruar në faqen e internetit dhe të heqë çdo material nga faqja e internetit ose të ndërpresë funksionimin e saj në tërësi.

14. Të përgjithshme

Kushtet e përdorimit përbëjnë të gjithë kontratën midis jush dhe JOBCONNECTOR në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet. Mund të zbatohen kushte shtesë për shërbimet individuale të disponueshme në faqen e internetit, të tilla si kushtet e aplikimit në internet ose kushtet e veçanta për platformën e regjistrimit të kohës (shih B. më poshtë). JOBCONNECTOR shprehimisht dhe veçmas vlefshmërinë e kushteve të tjera.

Nuk ka marrëveshje ndihmëse të këtyre Kushteve të Përdorimit.

Nëse jeni tregtar sipas kuptimit të Kodit Tregtar, Mynihu është vendi i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet ligjore që rrjedhin ose në lidhje me marrëdhënien e përdoruesit.

Marrëdhënia e përdorimit dhe këto kushte përdorimi i nënshtrohen ligjit të Republikës Federale të Gjermanisë, me përjashtim të së drejtës uniforme ndërkombëtare, në veçanti Konventës së OKB-së për Shitjet.

Nëse dispozitat individuale të këtyre Kushteve të Përdorimit janë ose bëhen të pavlefshme dhe/ose kundërshtojnë dispozitat ligjore, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e kushteve të tjera të përdorimit. Palët do të zëvendësojnë reciprokisht dispozitën e pavlefshme me një dispozitë që i afrohet sa më shumë qëllimit ekonomik të dispozitës së pavlefshme në një mënyrë juridikisht efektive. Dispozita e mësipërme zbatohet në përputhje me rrethanat në rast të zbrazëtirave.

15. Njoftim Ligjor për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Konsumatorit

Platforma e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në internet në përputhje me Nenin 14 Paragrafi 1 ODR-VO dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve:

JOBCONNECTOR nuk merr pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi arbitrazhi konsumator.